Фармацевтическая химия, дизайн лекарств Рудольф Акопян

Ռուդոլֆ Հակոբյան

Գլուխ 1.
  ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
Գլուխ 2.
  ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄՆ ՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գլուխ 3.
  ԴԵՂԵՐԻ ՈՐԱԿԸ, ԱՆՈՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ: ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Գլուխ 4.
  ՎԵՐԼՈՒԾՄԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԴԵՂԵՐԻ ՉՎՓ-ում
Գլուխ 5.
  ԱԼԿԱՆՆԵՐ
  Հալոգեն ածանցյալներ, սպիրտներ, եթերներ, էսթերներ, ալդեհիդներ, ածխաջրեր, կարբոնաթթուներ, ալիֆատիկ ամինաթթուներ, պոլիօքսիկարբոնաթթուների ցիկլիկ լակտոններ, տեղակալված ամինաքացախաթթվի տեղակալված անիլիդներ
 
Գլուխ 6.
  Ֆենոլներ, արոմատիկ թթուներ, ֆենոլաթթուներ, ամինաֆենոլներ, արոմատիկ ամինաթթուներ, արիլալկիլամիններ, ալիֆատիկ ամինների յոդածանցյալները
Գլուխ 7.
  Տերպեններ, ռետինոլներ, կալցիֆերոլներ, նաֆտոխինոններ, սրտային գլիկոզիդներ, հորմոններ, սինթետիկ էստրոգեններ
Գլուխ 8.
  ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐ
Գլուխ 9.
  Արոմատիկ սուլֆաթթուներ, սուլֆանիլամիդներ, բենզոլսուլֆանիլմիզանյութի ածանցյալներ, քլորբենզոլսուլֆաթթվի ամիդներ
Գլուխ 10.
  ՀԻՆԳԱՆԴԱՄԱՆԻ ՀԵՏԵՐՈՑԻԿԼԵՐ
  Ֆուրանի, բենզապիրանի, քրոմանի, ֆենիլքրոմանի, պիրոլի, պիրազոլի, իմիդազոլի, ինդոլի ածանցյալները
 
Գլուխ 11.
  ՊԻՐԻԴԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԸ
Գլուխ 12.
  Տրոպանի, պիրոլիզիդինի ածանցյալները
Գլուխ 13.
  Խինոլինի, 8-օքսիխինոլինի, 4-ամինախինոլինի, 4-խինոլինի, բենզիլիզոխինոլինի, ֆենանտրենիզոխինոլինի և ապորֆինի ածանցյալները
Գլուխ 14.
  ՊԻՐԻՄԻԴԻՆԻ ԿԱՄ 1.3-ԴԻԱԶԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԸ
Գլուխ 15.
  ՊՈՒՐԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԸ
  Քսանտինի ածանցյալները, նուկլեոզիդներ և նուկլեոտիդներ, պուրինի սինթետիկ ածանցյալները
 
Գլուխ 16.
  Պիրիմիդին թիազոլի, պտերիդինի, իզոալօքսազինի, ֆենթիազինի, բենզդիազեպինի ածանցյալները
Գլուխ 17.
  ՀԱՐՑԵՐ ԻՆՔՆԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ