Фармацевтическая химия, дизайн лекарств Рудольф Акопян

Ռուդոլֆ Հակոբյան

cover art: golden words, red background

Քիմիայի և դեղագիտության համառոտ հանրագիտարան

Հանրագիտարանը ներառում է ընդարձակ տեղեկություններ քիմիայում և դեղագիտությունում կարևոր նշանակություն ունեցող նյութերի, երևույթների, հասկացությունների վերաբերյալ, ինչն անհրաժեշտ է այդ և բժշկության, կենսաբանության, գյուղատնտեսության... բնագավառների գիտաշխատողների, ուսանողների, ավագ դպրոցի ուսցիչների, սովորողների համար:
Հրատարակչություն՝ Եվրոպրինտ
Հրատարակված է՝ 04.04.2016
Հրատարակություն՝ 1
ISBN՝ 978-9939-0-1720-4
Հասանելի է կոշտ կազմով

Բառեր և արտահայտություններ տվյալ հանրագիտարանից

АТХ (ATC) классификация лекарств
Դեղերի ATC դասակարգումը
Абиогенез
Աբիոգենեզ
Абрамова реакция
Աբրամովի ռեակցիան
Абсолютирование
Ջրազերծում
Абсолютная Конфигурация
Բացարձակ ուրվանկար
Абсолютная температура (T)
Բացարձակ ջերմաստիճան
Абсолютный Растворитель
Բացարձակ լուծիչ
Абсолютный Спирт
Բացարձակ սպիրտ
Абсолютный геологический возраст
Բացարձակ երկրաբանական տարիք
Абсорбат
Աբսորբատ
Абсорбционная спектроскопия
Աբսորբումային սպեկտրադիտութուն
Абсорбция
Աբսորբում
Авитаминоз
Ավիտամինոզ
Авогадро Закон
Ավոգադրոյի օրենքը
Авогадро постоянная
Ավոգադրոյի հաստատունը
Авогадро число
Ավոգադրոյի թիվը
Автокатализ
Ավտոկատալիզ
Автоклавы лабораторные
Լաբորատորային ավտոկլավներ
Автолиз
Ավտոլիզ
Автолизат
Ավտոլիզատ
Автолы
Քսայուղ
Автоокисление
Ավտոօքսիդացում
Автопротолиз
Ինքնապրոտոլիզ
Автопротолиз
Ինքնապրոտոլիզ
Авторадиография
Ավտոռադիոգրառում
Агар
Ագար
Агароза
Ագարոզ
Агаропектин
Ագարապեկտին
Агент
Ագդակ
Агликон
Ագլիկոն
Агматин
Ագմատին
Агрегат
Ագրեգատ
Агрегативная устойчивость
Ագրեգատիվ կայունություն
Агрегация
Ագրեգացում
Агрохимия
Ագրոքիմիա
Адамантан
Ադամանտան
Адамкевича (Гопкинса-Коля) реакция
Ադամկևիչի ռեակցիան
Адаптация
Հարմարվել
Адгезия
Ադհեզիա
Адденд
Ադենդ
Аддукты
Ադուկտներ
Аденилатциклаза
Ադենիլատցիկլազ
Аденин
Ադենին
Аденозин
Ադենոզին
Аденозинтрифосфатаза
Ադենոզինտրիֆոսֆատազ
Аденозинфосфорные кислоты
Ադենոզին-ֆոսֆորաթթուներ
Адиабатические (адиабатные) процессы
Ադիաբատ պրոցեսներ
Адиабатического сжатия метод
Ադիաբատ սեղմման (կամ իմպուլսային սեղմման) եղանակ
Адреналин
Ադրենալին
Адсорбат
Ադսորբատ
Адсорбтив
Ադսորբտիվ
Адсорбционная хроматография
Ադսորբումային քրոմատագրություն
Адсорбционные индикаторы
Ադսորբումային ինդիկատորներ
Адсорбция
Ադսորբում
Адсорбция вируса
Վիրուսի ադսորբում
Адсорбция предельная
Սահմանային ադսորբում
Адсорбция селективная
Ընտրողական ադսորբում
Азеотропная смесь
Ազեոտրոպ խառնուրդ
Азепины
Ազեպիններ
Азиды
Ազիդներ
Азиновые красители
Ազինային ներկանյութեր
Азины
Ազիններ
Азоамины
Ազոամիններ
Азобензол
Ազոբենզոլ
Азогены
Ազոգեններ
Азогруппа
Ազոխումբ
Азокрасители
Ազոներկեր
Азоксисоединения
Ազոքսիմիացություններ
Азометиновые красители
Ազոմեթինային ներկանյութեր
Азометины
Ազոմեթիններ
Азосоединения
Ազոմիացություններ
Азосочетание
Ազոզուգակցում
Азотистая Кислота
Ազոտային թթու
Азотистоводородная кислота
Ազոտաջրածնային թթու
Азотистые иприты
Ազոտային իպրիտները
Азотистый баланс
Ազոտային հաշվեկշիռ
Азотноватистая Кислота
Հիպոազոտային թթու
Азотные удобрения
Ազոտային պարարտանյութեր
Азотолы
Ազոտոլներ
Азотфиксация
Ազոտաֆիքսում
Азулены
Ազուլեններ
Аймалин
Այմալին
Акарициды
Ակարիցիդներ
Аквакомплексы
Ակվակոմպլեքսներ
Активность ионов
Իոնների ակտիվությունը
Алкалофилы
Ալկալաֆիլներ
Алканы
Ալկաններ
Алкены
Ալկեններ
Алкил радикал
Ալկիլ ռադիկալ
Алкилирование
Ալկիլացում
Альтернантные углеводороды
Ալտերնանտային ածխաջրածիններ
Амальгамы
Ամալգամներ
Амбидентатный лиганд
Ամբիդենտատ լիգանդ
Амбидентные соединения
Ամբիդենտային միացություններ
Амидины
Ամիդիններ
Амиды карбоновых кислот
Կարբոնաթթուների ամիդներ
Анаболики
Անաբոլիկներ
Анаболит
Անաբոլիտ
Аналептики
Անալեպտիկներ
Анализ Газовый
Գազային վերլուծություն
Анализ фотометрия пламени
Բոցի լուսաչափություն
Анализ функциональный
Ֆունկցիոնալ վերլուծություն
Анализ хроматографический
Քրոմատագրական վերլուծություն
Анализ элементарный
Տարրային վերլուծություն
Анализ эмиссионный спектральный
Էմիսիոն սպեկտրալ վերլուծություն
Анализ: газовый, дериватографический, дробный, фарм...
Անալիզ. գազային, դերիվատագր., կոտորակային...
Аннигиляция
Անիհիլացում
Аннулены
Անուլեններ
Аноксибионты
Անօքսիբիոնտներ
Аномеризация
Անոմերացում
Аномерный атом углерода
Ածխածնի անոմեր ատոմ
Антибиотики
Հակաբիոտիկներ
Антитромботические средства
Հակատրոմբային միջոցներ
Антиферментные средства
Հակաֆերմենտային միջոցներ
Антиферромагнетики
Հակաֆերոմագնետիկներ
Антифризы
Անտիֆրիզներ
Античастицы
Հակամասնիկներ
Антоцианидлины
Անտոցիանիդիններ
Ароматичность
Արոմատիկություն
Аррениуса уравнение
Արենուսի հավասարումը
Арсенаты
Արսենատներ
Арсениды
Զառիկի միացությունները
Арсениты
Արսենիտներ
Атомно-абсорбционная спектрометрия
Ատոմա-աբսորբումային սպեկտրաչափություն
Ацетилхолинэстераза
Ացետիլխոլինէսթերազ
Ацетолиз
Ացետոլիզ
Ацетоуксусный эфир
Ացետոքացախաթթվական Էսթեր
Ацидиметрия
Ացիդաչափություն
Барботирование
Խառնել
Барбье-Локкена-Виланда реакция
Բարբյեի-Լոկենի-Վիլանդի ռեակցիան
Барит
Բարիտ
Баритовая вода
Բարիտաջուր
Барта реакция
Բարտի ռեակցիան
Бартона правило
Բաոտոնի կանոն
Бензилирование
Բենզիլացում
Бензиловая (бензильная) перегруппировка
Բենզիլային վերախմբավորում
Бензин
Բենզին
Бензин “галоша”
Բենզին լուծիչ
Бензодиазепины
Բենզդիազեպիններ
Бензол
Բենզոլ
Биогеотехнология металлов
Մետաղների բիոգեոտեխնոլոգիա
Биодобавки (БАД-ы)
Կենսաակտիվ հավելում
Биодоступность лексредств
Բուժամիջոցների կենսամատչելիություն
Биофизика
Կենսաֆիզիկա
Биофлавоноиды
Կենսաֆլավանոիդներ
Биоэквивалентность лексредств
Դեղերի կենսահամարժեքություն
Бораты органические
Օրգանական բորատներ
Бориды
Բորիդներ
Бороводороды (гидриды бора, бораны)
Բորաջրածիններ
Борорганические полимеры
Բորօրգանական պոլիմերներ
Буво-Блана восстановление
Վերականգնում ըստ Բուվո-Բլանի
Бугера-Ламберта-Бера закон
Բուգերի-Lամբերտի-Բերի օրենքը
Буго-Тиле реакция
Բուգոի-Տիլեի ռեակցիան
Бульвален
Բուլվալեն
Бутадиеновые каучуки
Կաուչուկներ բութադիենային հիմքի վրա
ВАКУУМНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
Վակուումային սպեկտրաչափություն
Вальденовское обращение
Վալդենյան շրջադարձը
Вариантность системы
Համակարգի վարիանտությունը
Вариационный метод
Վարիացիոն (տարբերակային) եղանակ
Вариационный принцип квантовой механики
Քվանտային մեխանիկայի տարբերակային սկզբունք
Вектор состояния
Վիճակի վեկտոր
Векторная величина
Վեկտորային մեծություն
Вероятностей теория
Հավանականության տեսություն
Вестерберга реакция
Վեստերբերգի ռեակցիան
Взаимодействие лекарств
Դեղերի փոխազդեցությունը
Взрывчатые вещества (ВВ)
Պայթուցիկ նյութեր
Вицинальные соединения
Վիցինալ (վից) միացություններ
Влагомеры и гигрометры
Վլագոմեր
Влажность
Խոնավություն
Внешняя сфера комплексного соединения
Կոմպլեքսային միացության արտաքին թաղանթը
Внутреннее вращение молекул
Ներմոլեկուլային պտույտ
Внутреняя (координационная) сфера комплексного соединения
Կոմպլեքսի ներքին պտույտ
Вырожденное состояние
Այլափոխված վիճակ
Высаливание
Աղարկում
Высокомолекулярные соединения
Բարձրամոլեկուլային միացություններ
Высокоспиновая электронная конфигурация
Բարձրասպինային էլեկտրոնային կոնֆիցուրացիա
Высокочастотное титрование
Բարձրահաճախական տիտրում
Высшие жирные кислоты
Բարձրագույն Ճարպաթթուներ
Высшие жирные спирты
Բարձրագույն Ճարպային սպիրտներ
Вёлера реакция
Վյոլերի ռեակցիան
Газ
Գազ
Гель
Ժել
Гем
Հեմ
Гем... Соединение
Հեմ - միացություններ
Геминальный
Հեմինալային
Гемицеллюлоза
Հեմիցելյուլոզ
Гемоглобин
Հեմոգլոբին
Гидроксилирование
Հիդրօքսիլացում
Гидроксильная Ошибка Титрования
Տիտրման հիդրօքսիլային սխալը
Глюкозиды
Գլյուկոզիդներ
Глюконеогенез
Գլյուկոնեոգենեզ
Глютелины
Գլյուտելիններ
Гомберга-Бахмана-Хея Реакция-
Հոմբերգի-Բախմանի-Հեյի ռեակցիան
Гомеопатия
Հոմեոպաթիա
Гомоароматичность
Հոմոարոմատիկություն
Двойной Слепой Контоль
Կրկնակի կույր հսկողություն
Двойной Электрический Слой
Կրկնակի էլեկտրական շերտ
Двухквантовые Реакции
Երկքվանտային ռեակցիան
Дебая-Хюккеля теория
Դեբայի-Հյուկելի տեսությունը
Дебнера-Миллера реакция
Դեբների-Միլլերի ռեակցիան
Депсипептиды
Դեպսիպեպտիդներ
Дериватографический Анализ
Դերիվատագրական անալիզ
Деринга Реакция
Դյորինգի ռեակցիան
Десатурация
Դեսատուրացում
Десенсибилизация
Ապազգայունացում
Десиканты
Դեսիկանտներ
Десорбция
Դեսորբցիա
Деструкция Полимера
Պոլիմերի դեստրուկցիա (կառուցվածքախախտում)
Десублимация
Դեսուբլիմացում
Десульфирование
Դեսուլֆուրացում
Дизайн лекарств
Դեղի կառուցումը (մտահղացումը, պրոեկտը)
Дифильные Молекулы
Դիֆիլային մոլեկուլներ
Дифосген
Դիֆոսգեն
Дифракционные Методы
Դիֆրակցիոն եղանակներ
Дифракция волн
Ալիքների դիֆրակցիա
Дифференциальная Фотометрия
Դիֆերենցիալ լուսաչափություն
Диффузионный Потенциал
Դիֆուզիոն պոտենցիալ
Диффузионный Поток
Դիֆուզիոն հոսք
Зайцева Реакция
Զայցևի ռեակցիան
Закон Бойля-Мариотта
Բոյլ-Մարիոտի օրենքը
Закон Генри
Հենրիի օրենքը
Закон Гесса
Հեսսի օրենքը
Закон Гука
Հուկի օրենքը
Закон Джоуля
Ջոուլի օրենքը
Закон Джоуля-Ленца
Ջոուլ-Լենցի օրենքը
Закон Кулона
Կուլոնի օրենքը
Закон Лавуазье-Лапласа (Первый закон термохимии)
Լավուազյե-Լապլասի օրենքը
Закон Малюса
Մալյուսի օրենքը
Закон О Лекарствах
Դեղերի մասին օրենքը
Закон действующих масс
Գործող զանգցվածների օրենք
Закон кратных отношений
Բազմապատիկ հարաբերությունների օրենքը
Закон обьемных отношений
Ծավալային հարաբերությունների օրենքը
Законавогадро
Ավոգադրոյի օրենքը
Законбрюстера
Բրյուստերի օրենքը
Законбугера-Ламберта-Бера
Բուգերի-Լամբերտի-Բերի օրենքը
Законвант-Гоффа
Վանտ-Հոֆֆի օրենքը
Законгей-Люссака
Գեյ-Լյուսակի օրենքները
Законы Дальтона
Դալտոնի օրենքները
Изомеразы
Իզոմերազիներ
Изомеризация
Իզոմերացում
Изомерия
Իզոմերիայի երևույթ
Изомерия атомных ядер
Ատոմային միջուկների իզոմերիա
Изофос-3
Իզոֆոս-3
Изоцианаты
Իզոցիանատներ
Изоэлектрическая точка
Իզոէլեկտրական կետ
Изоэлектронный ряд
Իզոէլեկտոոնային շարքը
Илиды
Իլիդներ
Ильинского реакция
Իլյինսկու ռեակցիան
Инфузия
Կաթիլաներարկում
Иои-радикалы
Իոն-ռադիկալներ
Ионизаиия
Իոնացում
Ионизации энергия
Իոնացման էներգիա
Ионизационная изомерия
Իոնացման իզոմերիա
Ионная атмосфера
Իոնական մթնոլորտ
Ионная связь
Իոնական կապ
Ионная сила раствора (Ic)
Լուծույթի իոնական ուժ
Ионное депо
Իոնային դեպո
Ионное произведение воды
Ջրի իոնական արտադրյալը
Канамицин
Կանամիցին
Кандела
Կանդելա
Кандидоз (молочница)
Կանդիդոզ
Капилярный электрофорез
Մազանոթային էլեկտրաֆորեզ
Катализ
Կատալիզ
Катализ Ионообменный
Իոնափախ. կատալիզ
Катализ Кислотно-Основной
Թթվա-հիմնային կատալիզ
Катализ Металлокомплексный
Մետաղակոմպլեքսային կատալիզ
Катализ Ферментативный
Ֆերմենտային կատալիզ
Катализаторы
Կատալիզատորներ
Квантовый выход
Քվանտային ելք
Керра эффект
Կեռի երևույթը
Кластерные молекулы
Կլաստերային մոլեկուլներ
Кольбе-Шмитта реакция
Կոլբե-Շմիտի ռեակցիան
Кольрауша закон
Կոլրաուշի օրենքը
Кольчато-цепная таутомерия
Կոլչատա-շղթայական տաուտոմերիա
Комаровского реакция
Կոմարովսկու ռեակցիան
Комаровского смесь
Կոմարովսկու ռեակտիվը
Комбинаторная химия
Կոմբինատորային քիմիա
Комбинационного рассеяния спектроскопия
Կոմբինացված ցրվածության սպեկտոր
Комбинированные лекарства
Կոմբինացված (համակցմած) դեղեր
Коттона - Мутона эффект
Կոտոնի-Մուտոնի երևույթը
Коттона эффект
Կոտոնի երևույթ
Коупа (Копа) перегруппировка
Կոուպի վերախմբավորում
Коупа реакция
Կոուպի ռեակցիան
Кофакторы
Կոֆակտորներ
Кофеин (Caffeinum)
Կոֆեին
Коферменты (коэнзимы) -
Կոֆերմենտներ
Кулонометрия
Կուլոնաչափություն
Культура микроорганизмов
Մանրէախումբ
Кумулены
Կումուլեններ
Куна и Рота метод
Կունի և Ռոտի եղանակը
Куна-Фрейденберга правило
Կունի-Ֆրենդենբերգի կանոնը
Купманса теорема
Կուպմանսի թեորեմը
Летучесть
Ցնդելիություն
Лецитины
Լեցիտիններ
Люминал
Լյումինալ
Люминесцентные индикаторы
Լյումինեսցենտային ինդիկատորներ
Люминесцентный анализ
Լյումինեսցենտային անալիզ
Люминесценция
Լյումինեսցենտում
Люминол
Լյումինոլ
Люминометрическое число
Լյումինաչափական թիվ
Маскирование
Քողարկում
Масла высыхающие
Չորացող յուղեր
Масс-спектрометрия
Մասս-սպեկտրաչափություն
Меланж
Մելանժ
Меланины
Մելանիններ
Мелиттин
Մելիտին
Мельхиор
Մելխիոր
Мембранное равновесие
Թաղանթային հավասարակշռություն
Мембранный катализ
Թաղանթային կատալիզ
Мембранный потенциал
Թաղանթային պոտենցիալ
Ментан
Մենթան
Меншуткина реакция
Մենշուտկինի ռեակցիան
Меркуриметрия
Մերկուրիչափություն
Меркурометрия
Մերկուրոչափություն
Метод диффузного отражения
Դիֆուզային անդրադարձման եղանակ
Метод интегрирующей сферы
Սֆերայի ամբողջացման եղանակ
Метод пропускания
Անցումային եղանակ
Многоядерные комплексы
Բազմամիջուկային կոմպլեքսներ
Мобильные (мигрирующие, прыгающие) генетич. Элементы
Շարժուն (թափառող, թռչկոտող) գենետիկական Տարրեր
Модификация полимеров
Պոլիմերի ձևափոխում
Модифицирование поверхности (химическое)
Մակերևույթի քիմիական ձևափոխում
Мозли закон
Մոզլիի օրենքը
Навеска
Կշռանմուշ
Надкислоты
Պերթթուներ
Надлежащая аптечная практика
Պատշաճ դեղատնային գործունեություն
Надлежащая дистрибьюторская практика
Պատշաճ բախշման գործունեություն
Надлежащая клиническая практика
Պատշաճ կլինիկական գործունեություն
Надлежащая лабораторная практика
Պատշաճ լաբորատոր գործունեություն
Надлежащая производственная практика
Պատշաճ արտադրական գործունեթյուն
Назарова реакция
Նազարովի ռեակցիան
Несовместимость лекарственных средств
Բուժամիջոցների անհամատեղելիությունը
Нефа реакции
Նեֆի ռեակցիաներ
Нефелометрия
Պղտորաչափություն
Нефрон
Երիկամ
Ниацин
Նիացին
Нигрозины
Նիգրոզիններ
Никелоцеи
Նիկելացեն
Никель ренея
Ռենեյի նիկել
Никодин
Նիկոդին
Нуклеозиды
Նուկլեոզիդներ
Нуклеопротеиды
Նուկլեոպրոտեիդներ
Нуклеотиды
Նուկլեոտիդներ
Нуклеофильность
Նուկլեոֆիլություն
Оптическая изомерия
Օպտիկական իզոմերիա
Оптическая плотность
Օպտիկական խտություն
Оптическая чистота
Օպտիկական կամ էնանտիոմերային մաքրություն
Оптические оси
Օպտիկական առանցքներ
Оптический выход
Օպտիկական ելք
Оптическое вращение
Օպտիկական պտույտ
Пантотеновая кислота
Պանտոթենաթթու
Параллельные реакции
Զուցահեռ ռեակցիաներ
Парамагнетизм
Պարամագնիսականություն
Парамагнетики
Պարամագնետիկներ
Паратгормон
Պարաթհորմոն
Парафин
Պարաֆին
Парафины
Պարաֆիններ
Парахор
Պարախոր
Парацетамол
Պարացետամոլ
Перекиси и гидроперекиси
Պերօքսիդներ և հիդրոպերօքսիդներ
Перекисный эффект
Պերօքսիդային երևույթ
Период индукции
Ինդուկցիայի պարբերություն
Пестициды
Պեստիցիդներ
Плацебо
Պլացեբո
Подделка лекарств
Դեղերի կեղծում
Полимеризация
Պոլիմերացում
Полуметаллы
Կիսամետաղներ
Попова правило
Պոպովի Կանոն
Популяция
Պոպուլյացիա
Правило левой руки
Ձախ ձեռքի կանոնը
Правило правой руки
Աջ ձեռքի կանոնը
Присыпка
Ցանափոշի
Провитамины
Նախավիտամիններ
Проинсулин
Պրոինսուլին
Пространственная изомерия
Տարածական Իզոմերիա
Протеины
Պրոտեիններ
Психотропные лекарства
Հոգեմետ դեղեր
Реактивы
Ազդանյութեր
Реакции простые и сложные
Պարզ և բարդ ռեակցիաներ
Резистентность
Կայունություն
Резонанс
Ռեզոնանս
Рентгеновский фазовый анализ
Ռենտգենային ֆազային անալիզ
Рентгенография
Ռենտգենագրություն
Рефракция
Ռեֆրակցիա
Рецептор
Ռեցեպտոր
Сахароза
Եղեգնաշաքար
Сенсибилизация
Զգայագրգռում
Силиконы
Սիլիկոններ
Синергизм
Սիներգիզմ
Синтез лекарств
Դեղերի սինթեզ
Скрининг
Սկրինինգ
Слепой метод
Կույր մեթոդ
Сложные реакции
Բարդ ռեակցիաներ
Сольватация
Սոլվատացում
Сорбит
Սորբիտ
Спектральный анализ
Սպեկտրային վերլուծություն
Спираны
Սպիրաններ
Спирты (Алкоголи)
Սպիրտներ
Стабильное состояние
Կայուն վիճակ
Стерилизаторы
Ստերիլիզատորներ
Стерилизация
Ստերիլացում
Стероиды
Ստերիոդներ
Сублимация
Սուբլիմացում
Суперкислоты
Գերթթուներ
Супрамолекулярная химия
Գերմոլեկուլային քիմիա
Таксономия
Տակսոնոմիա
Тальк
Տալկ
Тартраты
Տարտրատներ
Текучесть
Հոսունություն
Телеметрия
Հեռաչափություն
Тератогены
Արատածիններ
Термический анализ
Ջերմային (թերմիկ) անալիզ
Термодинамика
Թերմոդինամիկա
Тестостерон
Տեստոստերոն
Тетратциклины
Տետրացիկլիններ
Технический спирт
Տեխնիկական սպիրտ
Тиреоидин
Թիրեոիդին
Тирозин
Թիրոզին
Токсины
Տոկսիններ
Толерантность
Տոլերանտություն
Точка Кюри
Կյուրիի Կետ
Транскрипция
Տրանսկրիպտում
Трансляция
Փոխհաղորդում
Трансформ
Տրանսֆորմ
Тривиальные названия
Տրիվիալ անվանումներ
Тропизм
Տրոպիզմ
Уайт-спирит
Ուայտ սպիրիտ
Угарный Газ
Ածխածնի մոնօքսիդ
Углеводы
Ածխաջրեր
Угловое напряжение
Անկյունային լարվածություն
Уголь активный
Ակտիվացված ածուխ
Узел
Հանգույց
Ультрамарин
Ուլտրամարին
Ультрафосфаты
Ուլտրաֆոսֆատներ
Упругость
Առաձգականություն
Уродан
Ուրոդան
Уротропин
Ուրոտրոպին
Фаворского реакции
Ֆավորսկու ռեակցիաներ
Фагоцит
Ֆագոցիտ
Фазы
Ֆազեր
Фармацевт
Դեղագործ
Фармацевтическая химия
Դեղագործական Քիմիա
Фенамин
Ֆենամին
Фенацетин
Ֆենացետին
Ферменты
Ֆերմենտներ
Феромоны
Ֆերոմոններ
Ферритин
Ֆերիտին
Ферромагнетики
Ֆերոմագնետիկներ
Фитин
Ֆիտին
Фитогормоны
Ֆիտոհորմոններ
Фишера реактив
Ֆիշերի ազդանյութ
Фишера-Тропша Синтез
Ֆիշերի-Տրոպշի սինթեզ
Флегма
Ֆլեգմա
Фонон
Ֆոնոն
Фосфатиды
Ֆոսֆատիդներ
Фотолюминесценция
Մոլեկուլային ֆոտոլյումինեսցենզիա
Фотон
Ֆոտոն
Фотосинтез
Ֆոտոսինթեզ
Фотохимия
Ֆոտոքիմիա
Фторопласты
Ֆտորոպլաստներ
Функциональная группа
Ֆունկցիոնալ խումբ
Химическая связь
Քիմիական կապ
Химический мутагенез
Քիմիական մուտագենեզ
Химический потенциал
Քիմիական պոտենցիալ
Химическое сродство
Քիմիական խնամակցություն
Хладоны
Խլադոններ
Хлоркаучук
Քլորկաուչուկ
Хлорофилл
Քլորոֆիլ
Хромосомы
Քրոմոսոմներ
Целлулоид
Ցելուլոիդ
Центр симметрии
Սիմետրիայի կենտրոն
Цеолиты
Ցեոլիտներ
Цитозин
Ցիտոզին
Чугаева реакция
Չուգաևի ռեակցիա
Шиффовы основания
Շիֆի հիմքեր
Штамм
Շտամ
Шумана Резонанс
Շումանի ռեզոնանս
Эбониты
Էբոնիտներ
Эквивалент химический
Տարրի քիմիական համարժեքություն
Электроды
Էլեկտրոդ
Электролиты
Էլեկտրոլիտներ
Эллипсометрия
Էլիպսաչափություն
Эльтекова правило
Էլտեկովի կանոնը
Элюент
Շարժուն ֆազ
Эманационный метод
Էմանացման մեթոդ
Эмде расщепление
Էմդեյի տրոհում
Эмульгатор
Էմուլգատորը
Эмульсия
Էմուլսիա
Энергия резонанса
Աբիոգենեզ
Абиогенез
Աբսորբատ
Абсорбат
Աբսորբում
Абсорбция
Աբսորբումային սպեկտրադիտութուն
Абсорбционная спектроскопия
Աբրամովի ռեակցիան
Абрамова реакция
Ագար
Агар
Ագարապեկտին
Агаропектин
Ագարոզ
Агароза
Ագդակ
Агент
Ագլիկոն
Агликон
Ագմատին
Агматин
Ագրեգատ
Агрегат
Ագրեգատիվ կայունություն
Агрегативная устойчивость
Ագրեգացում
Агрегация
Ագրոքիմիա
Агрохимия
Ադամանտան
Адамантан
Ադամկևիչի ռեակցիան
Адамкевича (Гопкинса-Коля) реакция
Ադենդ
Адденд
Ադենիլատցիկլազ
Аденилатциклаза
Ադենին
Аденин
Ադենոզին
Аденозин
Ադենոզին-ֆոսֆորաթթուներ
Аденозинфосфорные кислоты
Ադենոզինտրիֆոսֆատազ
Аденозинтрифосфатаза
Ադիաբատ պրոցեսներ
Адиабатические (адиабатные) процессы
Ադիաբատ սեղմման (կամ իմպուլսային սեղմման) եղանակ
Адиабатического сжатия метод
Ադհեզիա
Адгезия
Ադուկտներ
Аддукты
Ադսորբատ
Адсорбат
Ադսորբում
Адсорбция
Ադսորբումային ինդիկատորներ
Адсорбционные индикаторы
Ադսորբումային քրոմատագրություն
Адсорбционная хроматография
Ադսորբտիվ
Адсорбтив
Ադրենալին
Адреналин
Ազդանյութեր
Реактивы
Ազեոտրոպ խառնուրդ
Азеотропная смесь
Ազեպիններ
Азепины
Ազիդներ
Азиды
Ազինային ներկանյութեր
Азиновые красители
Ազիններ
Азины
Ազոամիններ
Азоамины
Ազոբենզոլ
Азобензол
Ազոգեններ
Азогены
Ազոզուգակցում
Азосочетание
Ազոխումբ
Азогруппа
Ազոմեթինային ներկանյութեր
Азометиновые красители
Ազոմեթիններ
Азометины
Ազոմիացություններ
Азосоединения
Ազոներկեր
Азокрасители
Ազոտային թթու
Азотистая Кислота
Ազոտային իպրիտները
Азотистые иприты
Ազոտային հաշվեկշիռ
Азотистый баланс
Ազոտային պարարտանյութեր
Азотные удобрения
Ազոտաջրածնային թթու
Азотистоводородная кислота
Ազոտաֆիքսում
Азотфиксация
Ազոտոլներ
Азотолы
Ազուլեններ
Азулены
Ազոքսիմիացություններ
Азоксисоединения
Ալիքների դիֆրակցիա
Дифракция волн
Ալկալաֆիլներ
Алкалофилы
Ալկաններ
Алканы
Ալկեններ
Алкены
Ալկիլ ռադիկալ
Алкил радикал
Ալկիլացում
Алкилирование
Ալտերնանտային ածխաջրածիններ
Альтернантные углеводороды
Ածխածնի անոմեր ատոմ
Аномерный атом углерода
Ածխածնի մոնօքսիդ
Угарный Газ
Ածխաջրեր
Углеводы
Ակարիցիդներ
Акарициды
Ակվակոմպլեքսներ
Аквакомплексы
Ակտիվացված ածուխ
Уголь активный
Աղարկում
Высаливание
Ամալգամներ
Амальгамы
Ամբիդենտային միացություններ
Амбидентные соединения
Ամբիդենտատ լիգանդ
Амбидентатный лиганд
Ամիդիններ
Амидины
Այլափոխված վիճակ
Вырожденное состояние
Այմալին
Аймалин
Անաբոլիկներ
Анаболики
Անաբոլիտ
Анаболит
Անալեպտիկներ
Аналептики
Անալիզ. գազային, դերիվատագր., կոտորակային...
Анализ: газовый, дериватографический, дробный, фарм...
Անիհիլացում
Аннигиляция
Անկյունային լարվածություն
Угловое напряжение
Անոմերացում
Аномеризация
Անուլեններ
Аннулены
Անտիֆրիզներ
Антифризы
Անտոցիանիդիններ
Антоцианидлины
Անցումային եղանակ
Метод пропускания
Անօքսիբիոնտներ
Аноксибионты
Ապազգայունացում
Десенсибилизация
Աջ ձեռքի կանոնը
Правило правой руки
Առաձգականություն
Упругость
Ավիտամինոզ
Авитаминоз
Ավոգադրոյի թիվը
Авогадро число
Ավոգադրոյի հաստատունը
Авогадро постоянная
Ավոգադրոյի օրենքը
Законавогадро
Ավոգադրոյի օրենքը
Авогадро Закон
Ավտոլիզ
Автолиз
Ավտոլիզատ
Автолизат
Ավտոկատալիզ
Автокатализ
Ավտոռադիոգրառում
Авторадиография
Ավտոօքսիդացում
Автоокисление
Ատոմա-աբսորբումային սպեկտրաչափություն
Атомно-абсорбционная спектрометрия
Ատոմային միջուկների իզոմերիա
Изомерия атомных ядер
Արատածիններ
Тератогены
Արենուսի հավասարումը
Аррениуса уравнение
Արոմատիկություն
Ароматичность
Արսենատներ
Арсенаты
Արսենիտներ
Арсениты
Ացետիլխոլինէսթերազ
Ацетилхолинэстераза
Ացետոլիզ
Ацетолиз
Ացետոքացախաթթվական Էսթեր
Ацетоуксусный эфир
Ացիդաչափություն
Ацидиметрия
Բազմամիջուկային կոմպլեքսներ
Многоядерные комплексы
Բազմապատիկ հարաբերությունների օրենքը
Закон кратных отношений
Բաոտոնի կանոն
Бартона правило
Բարբյեի-Լոկենի-Վիլանդի ռեակցիան
Барбье-Локкена-Виланда реакция
Բարդ ռեակցիաներ
Сложные реакции
Բարիտ
Барит
Բարիտաջուր
Баритовая вода
Բարձրագույն Ճարպաթթուներ
Высшие жирные кислоты
Բարձրագույն Ճարպային սպիրտներ
Высшие жирные спирты
Բարձրահաճախական տիտրում
Высокочастотное титрование
Բարձրամոլեկուլային միացություններ
Высокомолекулярные соединения
Բարձրասպինային էլեկտրոնային կոնֆիցուրացիա
Высокоспиновая электронная конфигурация
Բարտի ռեակցիան
Барта реакция
Բացարձակ երկրաբանական տարիք
Абсолютный геологический возраст
Բացարձակ լուծիչ
Абсолютный Растворитель
Բացարձակ ուրվանկար
Абсолютная Конфигурация
Բացարձակ ջերմաստիճան
Абсолютная температура (T)
Բացարձակ սպիրտ
Абсолютный Спирт
Բենզդիազեպիններ
Бензодиазепины
Բենզիլային վերախմբավորում
Бензиловая (бензильная) перегруппировка
Բենզիլացում
Бензилирование
Բենզին
Бензин
Բենզին լուծիչ
Бензин “галоша”
Բենզոլ
Бензол
Բոյլ-Մարիոտի օրենքը
Закон Бойля-Мариотта
Բորաջրածիններ
Бороводороды (гидриды бора, бораны)
Բորիդներ
Бориды
Բորօրգանական պոլիմերներ
Борорганические полимеры
Բոցի լուսաչափություն
Анализ фотометрия пламени
Բուգերի-Lամբերտի-Բերի օրենքը
Бугера-Ламберта-Бера закон
Բուգերի-Լամբերտի-Բերի օրենքը
Законбугера-Ламберта-Бера
Բուգոի-Տիլեի ռեակցիան
Буго-Тиле реакция
Բուժամիջոցների անհամատեղելիությունը
Несовместимость лекарственных средств
Բուժամիջոցների կենսամատչելիություն
Биодоступность лексредств
Բուլվալեն
Бульвален
Բրյուստերի օրենքը
Законбрюстера
Գազ
Газ
Գազային վերլուծություն
Анализ Газовый
Գեյ-Լյուսակի օրենքները
Законгей-Люссака
Գերթթուներ
Суперкислоты
Գերմոլեկուլային քիմիա
Супрамолекулярная химия
Գլյուկոզիդներ
Глюкозиды
Գլյուկոնեոգենեզ
Глюконеогенез
Գլյուտելիններ
Глютелины
Գործող զանգցվածների օրենք
Закон действующих масс
Դալտոնի օրենքները
Законы Дальтона
Դեբայի-Հյուկելի տեսությունը
Дебая-Хюккеля теория
Դեբների-Միլլերի ռեակցիան
Дебнера-Миллера реакция
Դեղագործ
Фармацевт
Դեղագործական Քիմիա
Фармацевтическая химия
Դեղերի ATC դասակարգումը
АТХ (ATC) классификация лекарств
Դեղերի կեղծում
Подделка лекарств
Դեղերի կենսահամարժեքություն
Биоэквивалентность лексредств
Դեղերի մասին օրենքը
Закон О Лекарствах
Դեղերի սինթեզ
Синтез лекарств
Դեղերի փոխազդեցությունը
Взаимодействие лекарств
Դեղի կառուցումը (մտահղացումը, պրոեկտը)
Дизайн лекарств
Դեպսիպեպտիդներ
Депсипептиды
Դեսատուրացում
Десатурация
Դեսիկանտներ
Десиканты
Դեսորբցիա
Десорбция
Դեսուբլիմացում
Десублимация
Դեսուլֆուրացում
Десульфирование
Դերիվատագրական անալիզ
Дериватографический Анализ
Դիֆերենցիալ լուսաչափություն
Дифференциальная Фотометрия
Դիֆիլային մոլեկուլներ
Дифильные Молекулы
Դիֆոսգեն
Дифосген
Դիֆուզային անդրադարձման եղանակ
Метод диффузного отражения
Դիֆուզիոն հոսք
Диффузионный Поток
Դիֆուզիոն պոտենցիալ
Диффузионный Потенциал
Դիֆրակցիոն եղանակներ
Дифракционные Методы
Դյորինգի ռեակցիան
Деринга Реакция
Եղեգնաշաքար
Сахароза
Երիկամ
Нефрон
Երկքվանտային ռեակցիան
Двухквантовые Реакции
Զայցևի ռեակցիան
Зайцева Реакция
Զառիկի միացությունները
Арсениды
Զգայագրգռում
Сенсибилизация
Զուցահեռ ռեակցիաներ
Параллельные реакции
Էբոնիտներ
Эбониты
Էլեկտրոդ
Электроды
Էլեկտրոլիտներ
Электролиты
Էլիպսաչափություն
Эллипсометрия
Էլտեկովի կանոնը
Эльтекова правило
Էմանացման մեթոդ
Эманационный метод
Էմդեյի տրոհում
Эмде расщепление
Էմիսիոն սպեկտրալ վերլուծություն
Анализ эмиссионный спектральный
Էմուլգատորը
Эмульгатор
Էմուլսիա
Эмульсия
Ընտրողական ադսորբում
Адсорбция селективная
Թաղանթային կատալիզ
Мембранный катализ
Թաղանթային հավասարակշռություն
Мембранное равновесие
Թաղանթային պոտենցիալ
Мембранный потенциал
Թերմոդինամիկա
Термодинамика
Թթվա-հիմնային կատալիզ
Катализ Кислотно-Основной
Թիրեոիդին
Тиреоидин
Թիրոզին
Тирозин
Ժել
Гель
Իզոէլեկտոոնային շարքը
Изоэлектронный ряд
Իզոէլեկտրական կետ
Изоэлектрическая точка
Իզոմերազիներ
Изомеразы
Իզոմերացում
Изомеризация
Իզոմերիայի երևույթ
Изомерия
Իզոցիանատներ
Изоцианаты
Իզոֆոս-3
Изофос-3
Իլիդներ
Илиды
Իլյինսկու ռեակցիան
Ильинского реакция
Ինդուկցիայի պարբերություն
Период индукции
Ինքնապրոտոլիզ
Автопротолиз
Ինքնապրոտոլիզ
Автопротолиз
Իոն-ռադիկալներ
Иои-радикалы
Իոնական կապ
Ионная связь
Իոնական մթնոլորտ
Ионная атмосфера
Իոնային դեպո
Ионное депо
Իոնացման էներգիա
Ионизации энергия
Իոնացման իզոմերիա
Ионизационная изомерия
Իոնացում
Ионизаиия
Իոնափախ. կատալիզ
Катализ Ионообменный
Իոնների ակտիվությունը
Активность ионов
Լաբորատորային ավտոկլավներ
Автоклавы лабораторные
Լավուազյե-Լապլասի օրենքը
Закон Лавуазье-Лапласа (Первый закон термохимии)
Լեցիտիններ
Лецитины
Լյումինալ
Люминал
Լյումինաչափական թիվ
Люминометрическое число
Լյումինեսցենտային անալիզ
Люминесцентный анализ
Լյումինեսցենտային ինդիկատորներ
Люминесцентные индикаторы
Լյումինեսցենտում
Люминесценция
Լյումինոլ
Люминол
Լուծույթի իոնական ուժ
Ионная сила раствора (Ic)
Խառնել
Барботирование
Խլադոններ
Хладоны
Խոնավություն
Влажность
Ծավալային հարաբերությունների օրենքը
Закон обьемных отношений
Կաթիլաներարկում
Инфузия
Կայուն վիճակ
Стабильное состояние
Կայունություն
Резистентность
Կանամիցին
Канамицин
Կանդելա
Кандела
Կանդիդոզ
Кандидоз (молочница)
Կաուչուկներ բութադիենային հիմքի վրա
Бутадиеновые каучуки
Կատալիզ
Катализ
Կատալիզատորներ
Катализаторы
Կարբոնաթթուների ամիդներ
Амиды карбоновых кислот
Կենսաակտիվ հավելում
Биодобавки (БАД-ы)
Կենսաֆիզիկա
Биофизика
Կենսաֆլավանոիդներ
Биофлавоноиды
Կեռի երևույթը
Керра эффект
Կիսամետաղներ
Полуметаллы
Կլաստերային մոլեկուլներ
Кластерные молекулы
Կյուրիի Կետ
Точка Кюри
Կշռանմուշ
Навеска
Կոլբե-Շմիտի ռեակցիան
Кольбе-Шмитта реакция
Կոլչատա-շղթայական տաուտոմերիա
Кольчато-цепная таутомерия
Կոլրաուշի օրենքը
Кольрауша закон
Կոմարովսկու ռեակտիվը
Комаровского смесь
Կոմարովսկու ռեակցիան
Комаровского реакция
Կոմբինատորային քիմիա
Комбинаторная химия
Կոմբինացված (համակցմած) դեղեր
Комбинированные лекарства
Կոմբինացված ցրվածության սպեկտոր
Комбинационного рассеяния спектроскопия
Կոմպլեքսային միացության արտաքին թաղանթը
Внешняя сфера комплексного соединения
Կոմպլեքսի ներքին պտույտ
Внутреняя (координационная) сфера комплексного соединения
Կոուպի ռեակցիան
Коупа реакция
Կոուպի վերախմբավորում
Коупа (Копа) перегруппировка
Կոտոնի երևույթ
Коттона эффект
Կոտոնի-Մուտոնի երևույթը
Коттона - Мутона эффект
Կուլոնաչափություն
Кулонометрия
Կուլոնի օրենքը
Закон Кулона
Կումուլեններ
Кумулены
Կույր մեթոդ
Слепой метод
Կունի և Ռոտի եղանակը
Куна и Рота метод
Կունի-Ֆրենդենբերգի կանոնը
Куна-Фрейденберга правило
Կուպմանսի թեորեմը
Купманса теорема
Կոֆակտորներ
Кофакторы
Կոֆեին
Кофеин (Caffeinum)
Կոֆերմենտներ
Коферменты (коэнзимы) -
Կրկնակի էլեկտրական շերտ
Двойной Электрический Слой
Կրկնակի կույր հսկողություն
Двойной Слепой Контоль
Հակաբիոտիկներ
Антибиотики
Հակամասնիկներ
Античастицы
Հակատրոմբային միջոցներ
Антитромботические средства
Հակաֆերմենտային միջոցներ
Антиферментные средства
Հակաֆերոմագնետիկներ
Антиферромагнетики
Համակարգի վարիանտությունը
Вариантность системы
Հանգույց
Узел
Հավանականության տեսություն
Вероятностей теория
Հարմարվել
Адаптация
Հեմ
Гем
Հեմ - միացություններ
Гем... Соединение
Հեմինալային
Геминальный
Հեմիցելյուլոզ
Гемицеллюлоза
Հեմոգլոբին
Гемоглобин
Հենրիի օրենքը
Закон Генри
Հեռաչափություն
Телеметрия
Հեսսի օրենքը
Закон Гесса
Հիդրօքսիլացում
Гидроксилирование
Հիպոազոտային թթու
Азотноватистая Кислота
Հոգեմետ դեղեր
Психотропные лекарства
Հոմբերգի-Բախմանի-Հեյի ռեակցիան
Гомберга-Бахмана-Хея Реакция-
Հոմեոպաթիա
Гомеопатия
Հոմոարոմատիկություն
Гомоароматичность
Հոսունություն
Текучесть
Հուկի օրենքը
Закон Гука
Ձախ ձեռքի կանոնը
Правило левой руки
Մազանոթային էլեկտրաֆորեզ
Капилярный электрофорез
Մալյուսի օրենքը
Закон Малюса
Մակերևույթի քիմիական ձևափոխում
Модифицирование поверхности (химическое)
Մանրէախումբ
Культура микроорганизмов
Մասս-սպեկտրաչափություն
Масс-спектрометрия
Մելանժ
Меланж
Մելանիններ
Меланины
Մելիտին
Мелиттин
Մելխիոր
Мельхиор
Մենթան
Ментан
Մենշուտկինի ռեակցիան
Меншуткина реакция
Մետաղակոմպլեքսային կատալիզ
Катализ Металлокомплексный
Մետաղների բիոգեոտեխնոլոգիա
Биогеотехнология металлов
Մերկուրիչափություն
Меркуриметрия
Մերկուրոչափություն
Меркурометрия
Մոզլիի օրենքը
Мозли закон
Մոլեկուլային ֆոտոլյումինեսցենզիա
Фотолюминесценция
Նազարովի ռեակցիան
Назарова реакция
Նախավիտամիններ
Провитамины
Ներմոլեկուլային պտույտ
Внутреннее вращение молекул
Նեֆի ռեակցիաներ
Нефа реакции
Նիացին
Ниацин
Նիգրոզիններ
Нигрозины
Նիկելացեն
Никелоцеи
Նիկոդին
Никодин
Նուկլեոզիդներ
Нуклеозиды
Նուկլեոպրոտեիդներ
Нуклеопротеиды
Նուկլեոտիդներ
Нуклеотиды
Նուկլեոֆիլություն
Нуклеофильность
Շարժուն (թափառող, թռչկոտող) գենետիկական Տարրեր
Мобильные (мигрирующие, прыгающие) генетич. Элементы
Շարժուն ֆազ
Элюент
Շիֆի հիմքեր
Шиффовы основания
Շումանի ռեզոնանս
Шумана Резонанс
Շտամ
Штамм
Ուայտ սպիրիտ
Уайт-спирит
Ուլտրամարին
Ультрамарин
Ուլտրաֆոսֆատներ
Ультрафосфаты
Ուրոդան
Уродан
Ուրոտրոպին
Уротропин
Չորացող յուղեր
Масла высыхающие
Չուգաևի ռեակցիա
Чугаева реакция
Պայթուցիկ նյութեր
Взрывчатые вещества (ВВ)
Պանտոթենաթթու
Пантотеновая кислота
Պատշաճ արտադրական գործունեթյուն
Надлежащая производственная практика
Պատշաճ բախշման գործունեություն
Надлежащая дистрибьюторская практика
Պատշաճ դեղատնային գործունեություն
Надлежащая аптечная практика
Պատշաճ լաբորատոր գործունեություն
Надлежащая лабораторная практика
Պատշաճ կլինիկական գործունեություն
Надлежащая клиническая практика
Պարաթհորմոն
Паратгормон
Պարախոր
Парахор
Պարամագնետիկներ
Парамагнетики
Պարամագնիսականություն
Парамагнетизм
Պարացետամոլ
Парацетамол
Պարաֆին
Парафин
Պարաֆիններ
Парафины
Պարզ և բարդ ռեակցիաներ
Реакции простые и сложные
Պեստիցիդներ
Пестициды
Պերթթուներ
Надкислоты
Պերօքսիդային երևույթ
Перекисный эффект
Պերօքսիդներ և հիդրոպերօքսիդներ
Перекиси и гидроперекиси
Պլացեբո
Плацебо
Պղտորաչափություն
Нефелометрия
Պոլիմերացում
Полимеризация
Պոլիմերի դեստրուկցիա (կառուցվածքախախտում)
Деструкция Полимера
Պոլիմերի ձևափոխում
Модификация полимеров
Պոպովի Կանոն
Попова правило
Պոպուլյացիա
Популяция
Պրոինսուլին
Проинсулин
Պրոտեիններ
Протеины
Ջերմային (թերմիկ) անալիզ
Термический анализ
Ջոուլ-Լենցի օրենքը
Закон Джоуля-Ленца
Ջոուլի օրենքը
Закон Джоуля
Ջրազերծում
Абсолютирование
Ջրի իոնական արտադրյալը
Ионное произведение воды
Ռեզոնանս
Резонанс
Ռենեյի նիկել
Никель ренея
Ռենտգենագրություն
Рентгенография
Ռենտգենային ֆազային անալիզ
Рентгеновский фазовый анализ
Ռեցեպտոր
Рецептор
Ռեֆրակցիա
Рефракция
Սահմանային ադսորբում
Адсорбция предельная
Սիլիկոններ
Силиконы
Սիմետրիայի կենտրոն
Центр симметрии
Սիներգիզմ
Синергизм
Սկրինինգ
Скрининг
Սոլվատացում
Сольватация
Սորբիտ
Сорбит
Սուբլիմացում
Сублимация
Սպեկտրային վերլուծություն
Спектральный анализ
Սպիրաններ
Спираны
Սպիրտներ
Спирты (Алкоголи)
Ստերիլացում
Стерилизация
Ստերիլիզատորներ
Стерилизаторы
Ստերիոդներ
Стероиды
Սֆերայի ամբողջացման եղանակ
Метод интегрирующей сферы
Վալդենյան շրջադարձը
Вальденовское обращение
Վակուումային սպեկտրաչափություն
ВАКУУМНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
Վանտ-Հոֆֆի օրենքը
Законвант-Гоффа
Վարիացիոն (տարբերակային) եղանակ
Вариационный метод
Վեկտորային մեծություն
Векторная величина
Վեստերբերգի ռեակցիան
Вестерберга реакция
Վերականգնում ըստ Բուվո-Բլանի
Буво-Блана восстановление
Վիճակի վեկտոր
Вектор состояния
Վիրուսի ադսորբում
Адсорбция вируса
Վիցինալ (վից) միացություններ
Вицинальные соединения
Վլագոմեր
Влагомеры и гигрометры
Վյոլերի ռեակցիան
Вёлера реакция
Տալկ
Тальк
Տակսոնոմիա
Таксономия
Տարածական Իզոմերիա
Пространственная изомерия
Տարտրատներ
Тартраты
Տարրային վերլուծություն
Анализ элементарный
Տարրի քիմիական համարժեքություն
Эквивалент химический
Տեխնիկական սպիրտ
Технический спирт
Տեստոստերոն
Тестостерон
Տետրացիկլիններ
Тетратциклины
Տիտրման հիդրօքսիլային սխալը
Гидроксильная Ошибка Титрования
Տոլերանտություն
Толерантность
Տոկսիններ
Токсины
Տրանսկրիպտում
Транскрипция
Տրանսֆորմ
Трансформ
Տրիվիալ անվանումներ
Тривиальные названия
Տրոպիզմ
Тропизм
Ցանափոշի
Присыпка
Ցելուլոիդ
Целлулоид
Ցեոլիտներ
Цеолиты
Ցիտոզին
Цитозин
Ցնդելիություն
Летучесть
Փոխհաղորդում
Трансляция
Քիմիական խնամակցություն
Химическое сродство
Քիմիական կապ
Химическая связь
Քիմիական մուտագենեզ
Химический мутагенез
Քիմիական պոտենցիալ
Химический потенциал
Քլորկաուչուկ
Хлоркаучук
Քլորոֆիլ
Хлорофилл
Քողարկում
Маскирование
Քսայուղ
Автолы
Քվանտային ելք
Квантовый выход
Քվանտային մեխանիկայի տարբերակային սկզբունք
Вариационный принцип квантовой механики
Քրոմատագրական վերլուծություն
Анализ хроматографический
Քրոմոսոմներ
Хромосомы
Օպտիկական առանցքներ
Оптические оси
Օպտիկական ելք
Оптический выход
Օպտիկական իզոմերիա
Оптическая изомерия
Օպտիկական խտություն
Оптическая плотность
Օպտիկական կամ էնանտիոմերային մաքրություն
Оптическая чистота
Օպտիկական պտույտ
Оптическое вращение
Օրգանական բորատներ
Бораты органические
Ֆագոցիտ
Фагоцит
Ֆազեր
Фазы
Ֆավորսկու ռեակցիաներ
Фаворского реакции
Ֆենամին
Фенамин
Ֆենացետին
Фенацетин
Ֆերիտին
Ферритин
Ֆերմենտային կատալիզ
Катализ Ферментативный
Ֆերմենտներ
Ферменты
Ֆերոմագնետիկներ
Ферромагнетики
Ֆերոմոններ
Феромоны
Ֆիշերի ազդանյութ
Фишера реактив
Ֆիշերի-Տրոպշի սինթեզ
Фишера-Тропша Синтез
Ֆիտին
Фитин
Ֆիտոհորմոններ
Фитогормоны
Ֆլեգմա
Флегма
Ֆոնոն
Фонон
Ֆոսֆատիդներ
Фосфатиды
Ֆոտոն
Фотон
Ֆոտոսինթեզ
Фотосинтез
Ֆոտոքիմիա
Фотохимия
Ֆունկցիոնալ խումբ
Функциональная группа
Ֆունկցիոնալ վերլուծություն
Анализ функциональный
Ֆտորոպլաստներ
Фторопласты